บริการสำหรับผู้ส่งออก

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ให้บริการเร็วๆนี้

Card image

บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าออก

อ่านต่อ

Card image

บริการโอนสิทธิ์รับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

ธนาคารให้บริการโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสาร เรียกเก็บทางการค้า (ภายใต้ Letter of Credit หรือ ตั๋วเงินเรียกเก็บ : Bills for Collection) ตามคำร้องขอ ของผู้โอน (Assignor : ผู้ขายหรือผู้ส่งออก) เพื่อโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้าไปให้กับผู้รับโอน (Assignee)

อ่านต่อ

Card image

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

บริการสำหรับผู้ขาย ในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อด้วยวิธีการ B/C โดยหลังจากที่ผู้ขายส่งสินค้าไปแล้ว จะทำการรวบรวมเอกสารการค้าจัดส่งให้กับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์เพื่อส่งต่อไปยังธนาคารผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับมอบเอกสาร โดยทั่วไปเงื่อนไขแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

อ่านต่อ

Card image

บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก

ธนาคารให้บริการเงินทุนหมุนเวียนทั้งที่เป็นเงินสกุลบาทหรือเงินตราสกุลต่างประเทศ ในการซื้อวัตถุดิบ สำหรับผลิต หรือจัดเตรียมสินค้า ภายใต้ข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection:B/C) หรือเงินโอนขาเข้า (Open Account)

อ่านต่อ

Card image

บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกและตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

ธนาคารให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ขายที่ส่งสินค้าและยื่นเอกสารการเรียกเก็บเงินให้กับธนาคารแล้ว ทั้งภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) และตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C) โดยธนาคารจะให้สินเชื่อตามมูลค่าในเอกสารดังกล่าว

อ่านต่อ

Card image

บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า

ธนาคารให้บริการรับเงินผ่านระบบ SWIFT จากผู้ซื้อสินค้าที่อยู่ต่างประเทศที่ชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ขาย หรือผู้ส่งออกในประเทศไทย เพียงผู้ขายหรือผู้ส่งออกแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าที่ต่างประเทศทราบข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์*

อ่านต่อ