ค่าธรรมเนียม

ให้บริการเร็วๆนี้

1.ตารางที่ 5 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
2.ตารางที่ 6 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
3.อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ