ค่าธรรมเนียม

1.ตารางที่ 5 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
2.ตารางที่ 6 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
3.อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ
4.อัตราค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ด้านการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) (วันที่มีผล : 01/06/2567 , วันที่ประกาศ : 30/04/2567)