ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าออก

อ่านต่อ

บริการโอนสิทธิ์รับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

ธนาคารให้บริการโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสาร เรียกเก็บทางการค้า (ภายใต้ Letter of Credit หรือ ตั๋วเงินเรียกเก็บ : Bills forCollection)

อ่านต่อ

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

บริการสำหรับผู้ขายในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อด้วยวิธีการ B/Cโดยหลังจากที่ผู้ขายส่งสินค้าไปแล้วจะทำการรวบรวมเอกสารการค้าจัดส่งให้กับธนาคารแลน

อ่านต่อ