• ธนาคารให้บริการสินเชื่อระยะสั้นทรัสต์รีซีท (Trust Receipt: T/R) แก่ผู้ซื้อ โดยธนาคารจะชำระค่าส่งสินค้า และบริการให้แก่ผู้ขายไปก่อน โดยผู้ซื้อสามารถชำระเงินคืนให้กับธนาคารในภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด
  • สินเชื่อ T/R ครอบคลุมวิธีการชำระเงินค่าสินค้า และบริการตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย อาทิ เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C) เงินโอนต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) เป็นต้น
  • สามารถเลือกสกุลเงินในการขอสินเชื่อ T/R ได้ทั้งสกุลเงินต่างประเทศตามข้อตกลงซื้อขาย หรือสกุลเงินบาท

จุดเด่นของบริการ

  • ธนาคารสามารถส่งมอบเอกสารการค้าต้นฉบับเพื่อรับสินค้าได้ทันที เมื่อผู้ซื้อแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อ และยื่นเอกสารสัญญา T/R ถูกต้อง ครบถ้วน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เสริมสภาพคล่อง เพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ
  • สามารถบริหารการใช้สินเชื่อให้เหมาะสมกับรอบการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถเลือกกำหนดเวลาชำระคืนสินเชื่อให้สอดคล้องกับวงจรธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร