• การให้บริการสินเชื่อรับซื้อลดหนี้สินสนับสนุนชาวไร่อ้อยล่วงหน้าเพื่อปลูกอ้อย โดยมีสัญญาว่าเมื่ออ้อยโตเต็มที่แล้วชาวไร่จะตัดอ้อยและนำมาขายให้แก่โรงงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ช่วยชาวไร่อ้อยมีเงินหมุนเวียนในการเตรียมพื้นที่ปลูกบำรุงรักษาอ้อย และซื้อปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนการเติบโตของอ้อย
  • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ