• ธนาคารให้บริการเปิด Letter of Credit (L/C) กับผู้ซื้อที่ตกลงกับผู้ขายว่าจะใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้ซื้อสามารถเปิด L/C ได้ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
  • ธนาคารจะระบุรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารการค้าตามที่คู่ค้าได้ตกลงกันไว้ลงใน L/C และส่งให้กับผู้ขายผ่านธนาคารผู้รับแจ้ง L/C
  • เมื่อผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C และส่งเอกสารผ่านธนาคารผู้ขาย มายังธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจเอกสารตามเงื่อนไข L/C แล้วแจ้งให้ผู้ซื้อชำระเงินเพื่อรับเอกสาร หรือพิจารณาชำระเงินในกรณีที่ธนาคารตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ L/C (Discrepancy)
  • ธนาคารให้บริการแก้ไข L/C (L/C Amendment) ที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์เป็นผู้ออกให้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใน L/C ร่วมกัน

จุดเด่นของบริการ

  • มั่นใจออก L/C ได้อย่างถูกต้อง แน่นอน
  • L/C ที่ออกโดยธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • การชำระเงินด้วย L/C เพิ่มความมั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารที่ต้องการเพื่อใช้ในการรับสินค้า
  • ช่วยบริหารการซื้อสินค้าหรือการนำเข้าสินค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา