• เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการให้ธนาคารเป็นผู้หักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร
  • บริการสำหรับผู้ชำระเงินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถส่งคำสั่งชำระเงินพร้อมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย มายังธนาคารผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร (LH Bank Speedy) เพื่อให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับชำระเงิน (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในด้านการจัดส่งเอกสารภาษี และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ลดต้นทุนการผลิตและลดภาระการจัดส่งหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (สำหรับบริษัทผู้ซื้อ)
  • ลดภาระการติดตามหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (สำหรับบริษัทผู้ขาย)
  • ลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับกรมสรรพากร
  • ลดการเก็บเอกสารกระดาษ
  • สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้เองทาง web portal ของกรมสรรพากร download เป็นไฟล์เพื่อนำไปใช้งานต่อได้
  • ได้ผลประโยชน์ทางภาษี ลดจาก 3% และ 5% เหลือ 2%*
  • ค่าพัฒนาระบบและ/หรือค่าใช้บริการ e-WHT สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า*

*หมายเหตุ

*สิทธิพิเศษทางภาษีขึ้นอยู่กับประกาศที่กรมสรรพากรกำหนด