บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 

ธนาคารให้บริการแนะนำทางเลือกในการบริหารเงิน โดยการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับ ลูกค้าบริษัททั่วไป (Corporate) อันได้แก่

  • กลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากทางธนาคาร
  • กลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการนำเข้าและหรือส่งออก
  • กลุ่มลูกค้านิติบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
  • บุคคลธรรมดาทั่วไปที่ต้องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

**หมายเหตุ:เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวังบนระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยธนาคารมีเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญด้านอัตราแลกเปลี่ยนคอยให้คำแนะนำทางเลือกในการบริหารเงินที่หลากหลาย และยังช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารในตลาดการเงิน และมุมมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินตราต่างประเทศที่สนใจได้อย่างใกล้ชิด

บริการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 

รายละเอียดบริการ 

เนื่องจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความผัวผวนของค่าเงินที่ขึ้นๆลงๆ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับรู้ต้นทุนหรือรายได้ เพื่อการวางแผนงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมี 3 ประเภท คือ

1. FX Spot

  • หมายถึง การตกลงซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในปัจจุบัน เพื่อการส่งมอบเงินตราต่างประเทศทันที โดยปกติจะมีการส่งมอบเงินภายในเวลา 2 วันทำการหลังจากวันที่มีการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

2. FX Forward

  • หมายถึงการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างคู่กรณีเพื่อส่งมอบเงินตราต่างประเทศในอนาคตตามราคา ปริมาณ และวันส่งมอบที่ได้คตกลงกันไว้ ณ วันที่มีการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยวันส่งมอบเงินตราต่างประเทศและการชำระเงินจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเกินกว่า 2 วันทำการตามที่ตกลงกันไว้   โดยปกติระยะเวลาที่ตกลงกันจะไม่เกิน 1 ปี  ซึ่งราคาของอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับค่าตามระยะเวลาของแต่ละช่วงเวลาที่มีการมาใช้สัญญาในแต่ละวัน

3. FX Swap

  • หมายถึง การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างคู่กรณี เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่งกับเงินตราต่างประเทศอีกสกุลหนึ่ง ณ อัตราแลกเปลี่ยนหนึ่ง ในวันหนึ่งที่เรียกว่า Near Date และหลังจากนั้นคู่กรณีจะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสองสกุลนี้กลับ ณ อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ในวันหนึ่งในอนาคต ที่เรียกว่า Far Date จีงเป็นสัญญาระหว่างคู่กรณีในการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกอบด้วยการซิอขายเงินตราต่างประเทศ 2 ครั้ง หรือ 2 ขาในทิศทางตรงกันข้าม และมีวันส่งมอบเงินตราต่างประเทศ 2 วัน