• โอนเงินระหว่างธนาคาร คือ สถาบันการเงินโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนไปเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่น หรือโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การโอนเงินเพื่อบุคคลที่ 3 คือ การโอนเงินตามคำสั่งของลูกค้าธนาคารที่สั่งให้ธนาคารผู้สั่งโอนทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับผประโยชน์ ซึ่งเป็นลูกค้าของอีกธนาคารหนึ่ง การโอนเงินดังกล่าวจะดำเนินการภายในวันเดียวกัน
 • การโอนเงินทีละหลายๆ ฝ่าย เป็นการโอนเงินทีละหลายรายการ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ในการชำระดุลหักบัญชีของผู้ใช้บริการไปพร้อมกัน
 • ชำระหลักทรัพย์ คือ องค์กร, บริษัท หรือ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายตราสารที่มีจำนวนมากกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งความประสงค์จะชำระราคารผ่านระบบบาทเนต โดยชำระราคาหลักทรัพย์ผ่านบริการของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีระบบงานที่เชื่อมโยงกับระบบบาทเนต

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • ระบบสถาบันการเงินสามารถโอนเงินระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย
 • เพื่อให้การโอนเงิน การโอนตราสารหนี้ และการติดต่อธุรกิจทางการเงินเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
 • เป็นระบบการโอนเงินที่มีผลสมบูรณ์ทันที
 • ธุรกรรมโอนเงินไม่สามารถเพิกถอนได้
 • ประชาชนทั่วไปก็สามารถโอนชำระเงินระหว่างกันได้โดยสะดวกรวดเร็วขึ้น
 • ช่วยลดความเสี่ยงในระบบการชำระเงิน
 • ช่องทางการส่งข้อมูลมีดังนี้
  • ผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)

*หมายเหตุ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคำขอซื้อตราสารการเงิน / ใบคำขอโอนเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัญชี หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีมีการมอบฉันทะ)