• บริการค้ำประกันให้ลูกค้าธนาคาร(ผู้ประกอบการ) ต่อบุคคลอื่นหรือผู้รับผลประโยชน์ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบของเอกสารหนังสือค้ำประกัน และ
  • หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ LG Blockchain

LG Blockchain คือ การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยความร่วมมือของธนาคารสมาชิกและผู้รับประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องมารับหนังสือค้ำประกันต้นฉบับที่ธนาคาร และผู้รับประโยชน์สามารถรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบได้ทันที เทคโนโลยีบล็อกเชนมีความปลอดภัยสูง และสามารถตรวจสอบรายการได้จากระบบ ทำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

จุดเด่นของบริการ

  • สะดวกและรวดเร็ว
  • มีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ