• บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างลูกค้าต่างธนาคาร สำหรับการทำรายการที่มีจำนวนรายการในแต่ละครั้งมากกว่า 1 รายการ และจำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท/รายการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
  • Bulk Payment Credit Next Day (DC3) เป็นการโอนเงินล่วงหน้า โดยลูกค้าจะได้รับเงินถัดไปจากวันที่ทำคำสั่งโอนเงินล่วงหน้า 2 วัน
  • Bulk Payment Credit Same Day (DC2) เป็นการโอนเงินล่วงหน้า โดยลูกค้าจะได้รับเงินถัดไปจากวันที่ทำคำสั่งโอนเงินล่วงหน้า 1 วัน หรือ ทำคำสั่งโอนในวันที่มีผล ภายในเวลา 9.00 น.

จุดเด่นของบริการ

 • โอนเงินไปยังผู้รับได้ครั้งละหลายราย ตามวันที่ระบุในคำสั่งได้
 • ทำรายการโอนเงินแบบล่วงหน้าได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • ควบคุมระบบการเงินของบริษัทได้ดีขึ้น ด้วยข้อมูลทางการเงินประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการรับเงิน สถานะการจ่ายชำระเงิน ตลอดจนยอดคงเหลือในบัญชี
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายและงานเอกสารของบริษัท
 • ช่องทางการส่งข้อมูลมีดังนี้
  • ผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)

*หมายเหตุ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)