• เป็นบริการหักเงินจากบัญชีลูกค้ารายย่อย ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารแบบอัตโนมัติ ซึ่งหักเงินให้กับบริษัทผู้ใช้บริการ โดยธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทผู้ใช้บริการ อาทิ การหักเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยบริษัทจัดทำไฟล์รายการ/คำสั่งให้ดำเนินการ จัดส่งมายังธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยการ Upload File ได้ด้วยตนเอง ผ่าน LH Bank Speedy ได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่ธนาคารกำหนด จากนั้นธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่ง และจัดส่งรายงานผ่าน LH Bank Speedy โดยใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 5 นาที

จุดเด่นของบริการ

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท
 • ลดปัญหาในการได้รับเงินล่าช้า เนื่องจากลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชำระเงินเอง หรือมีช่องทางการชำระเงินที่ไม่เพียงพอ
 • กระทบยอดง่าย โดยธนาคารจัดทำรายงานสรุปการหักบัญชีอัตโนมัติให้แก่บริษัท

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • มีข้อมูลชื่อผู้ชำระเงิน จำนวนเงิน เลขที่อ้างอิง ตามที่บริษัทผู้กำหนด
 • สามารถส่งคำสั่งขอให้ธนาคารดำเนินการหักบัญชีลูกค้าของบริษัทด้วยการ Upload มายังธนาคารตามเวลาที่กำหนด
 • ลดภาระงานด้านเอกสาร
 • ช่องทางการส่งข้อมูลมีดังนี้
  • ผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)

*หมายเหตุ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ