• ธนาคารให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ขายที่ส่งสินค้าและยื่นเอกสารการเรียกเก็บเงินให้กับธนาคารแล้ว ทั้งภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) และตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C) โดยธนาคารจะให้สินเชื่อตามมูลค่าในเอกสารดังกล่าว
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จะส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารด้านผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า และเมื่อได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะหักลบภาระสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคาร

จุดเด่นของบริการ

  • ให้สินเชื่อรวดเร็ว ตามมูลค่าของเอกสารที่ยื่นเรียกเก็บ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ ด้วยเงินทุนหมุนเวียน ในช่วงหลังการส่งสินค้า