• ธนาคารให้บริการโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสาร เรียกเก็บทางการค้า (ภายใต้ Letter of Credit หรือ ตั๋วเงินเรียกเก็บ : Bills for Collection) ตามคำร้องขอ ของผู้โอน (Assignor : ผู้ขายหรือผู้ส่งออก) เพื่อโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้าไปให้กับผู้รับโอน (Assignee)
  • เป็นการส่งเอกสารเรียกเก็บทางการค้าผ่านธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน
  • เมื่อธนาคารได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนแบ่งตามการโอนสิทธิการรับเงิน ตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้า (Assignment of Proceeds) และนำเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) เข้าบัญชีให้กับผู้โอน

จุดเด่นของบริการ

  • บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับโอนว่าจะได้รับเงินเมื่อมีการชำระตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้า
  • หมดปัญหาการจัดทำสัญญาโอนเงินและการชำระเงินค่าสินค้าไปยังผู้ผลิต
  • เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ขายที่มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับจำนวนสินค้าที่ได้รับคำสั่งซื้อ สามารถติดต่อผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในประเทศเพื่อทำการผลิตแทนได้