• ธนาคารให้บริการลงนามรับประกัน ในหนังสือค้ำประกัน เพื่อออกสินค้า (Shipping Guarantee: S/G) ที่ผู้ซื้อ รับมาจากบริษัทขนส่งสินค้าหรือบริษัทเรือ เพื่อขอให้ส่งมอบสินค้ากับผู้ซื้อที่ต้องการรับสินค้ากรณีสินค้ามาถึงก่อนที่ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading: B/L) จะมาถึง ภายใต้การนำเข้าสินค้าด้วยวิธี การชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C)
  • เมื่อเอกสารทางการค้าต่าง ๆ รวมถึงต้นฉบับ B/L ส่งมา ถึงยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งมอบเอกสาร ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ซื้อนำต้นฉบับ B/L ไปแลกหนังสือ S/G จากบริษัทขนส่งสินค้าหรือบริษัทเรือ และนำส่งคืน

จุดเด่นของบริการ

  • สะดวก รวดเร็ว ธนาคารสามารถส่งมอบหนังสือค้ำประกัน เพื่อออกสินค้าได้ทันที เมื่อผู้ซื้อยื่นเอกสารคำขอถูกต้อง และครบถ้วน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจในกระบวนการนำเข้าสินค้า เพื่อผลิตหรือจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  • ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าไว้ที่ท่าเรือ