• บริการสำหรับผู้ขาย ในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อด้วยวิธีการ B/C โดยหลังจากที่ผู้ขายส่งสินค้าไปแล้ว จะทำการรวบรวมเอกสารการค้าจัดส่งให้กับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์เพื่อส่งต่อไปยังธนาคารผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับมอบเอกสาร โดยทั่วไปเงื่อนไขแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    • ชำระเงินเพื่อขอรับเอกสาร (Documents against Payment: D/P)
    • รับรองตั๋วแลกเงินเพื่อขอรับเอกสาร (Documents against Acceptance: D/A)
  • เมื่อธนาคารด้านผู้ซื้อได้รับชำระเงิน และโอนเงินมายังธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์แล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการเรียกเก็บให้ทราบเพื่อนำเงินเข้าบัญชีผู้ขายบริการสำหรับผู้ขาย
  • ตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C) เป็นการซื้อขายสินค้า ที่คู่ค้าตกลงกันว่า เมื่อผู้ขายส่งสินค้าแล้ว จะรวบรวมเอกสารการค้าจัดส่งให้กับผู้ซื้อผ่านธนาคาร เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าปฏิบัติ ตามเงื่อนไขให้ถูกต้องก่อนได้รับมอบเอกสาร

จุดเด่นของบริการ

  • บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวก ธนาคารทำหน้าที่ส่งเอกสารเรียกเก็บเงิน และ
  • ติดตามการชำระเงินแทนผู้ขาย