• บริการหักเงินจากบัญชีบริษัทผู้ใช้บริการ และโอนเข้าบัญชีให้กับลูกค้ารายย่อย ที่เปิดใช้บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร แบบอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ อาทิ การโอนเงินการขายคืนกองทุน / หลักทรัพย์ เป็นต้นโดยบริษัทจัดทำไฟล์รายการ / คำสั่งให้ดำเนินการจัดส่งมายังธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดโดยการ Upload File ได้ด้วยตนเอง ผ่าน LH Bank Speedy ได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่ธนาคารกำหนด จากนั้น ธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่ง และจัดส่งรายงานผ่าน LH Bank Speedy โดยใช้เวลาดำเนินการ ไม่เกิน 5 นาที

จุดเด่นของบริการ

 • ลดภาระและค่าใช้จ่าย ช่วยให้การจ่ายเงินของบริษัทมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • ควบคุมระบบการเงินของบริษัทได้ดีขึ้น ด้วยข้อมูลทางการเงินประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการรับเงิน สถานะการจ่ายชำระเงิน ตลอดจนยอดคงเหลือในบัญชี
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายและงานเอกสารของบริษัท
 • ช่องทางการส่งข้อมูลมีให้เลือก ดังนี้
  • ผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)

*หมายเหตุ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)