• ธนาคารให้บริการเงินทุนหมุนเวียนทั้งที่เป็นเงินสกุลบาทหรือเงินตราสกุลต่างประเทศ ในการซื้อวัตถุดิบ สำหรับผลิต หรือจัดเตรียมสินค้า ภายใต้ข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection:B/C) หรือเงินโอนขาเข้า (Open Account)
  • ผู้ขายสามารถใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้า เพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคาร
  • เมื่อส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากธนาคารผู้ซื้อแล้ว เงินที่เรียกเก็บได้ จะถูกหักลบกับภาระสินเชื่อดังกล่าว โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเพื่อนำเงินเข้าบัญชี

จุดเด่นของบริการ

  • ให้สินเชื่อรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ ผู้ขายมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตหรือจัดเตรียมสินค้าได้
  • สามารถบริหารสินเชื่อให้เหมาะสมกับรอบการชำระค่าสินค้าได้
  • เพิ่มทางเลือกบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการใช้สินเชื่อเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้