• เป็นบริการจ่ายเงินค่าจ้าง หรือ เงินเดือน ผ่านธนาคาร โดยบริษัทผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำสัญญาการจ่ายเงินกับธนาคาร และพนักงานบริษัทเป็นผู้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

จุดเด่นของบริการ

 • มอบความสะดวกสบายและอุ่นใจให้พนักงานทุกระดับ
 • เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร จ่ายเงินเดือนคล่องตัว และถูกต้องแม่นยำ
 • รับสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อองค์กรและพนักงานโดยเฉพาะ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • โอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานที่มีความสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา
 • ช่องทางการส่งข้อมูลมีให้เลือก ดังนี้
  • ทาง Email ที่สาขา
  • ผ่าน Flash Drive
  • ผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)

*หมายเหตุ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ (แจ้งวัตถุประสงค์, เลขที่บัญชี และรายละเอียดการขอใช้บริการ)