• เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการของคุณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสาขาธนาคาร เครื่องเอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือ โมบาย แอพพลิเคชั่น บริการนี้ จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีคู่ค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้คู่ค้าหรือพนักงานเก็บเงินของคุณ และนำเงินเข้าบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งในรูปของเงินสดและเช็ค พร้อมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า เพื่อปล่อยสินค้า หรือนำไปลดยอดค้างชำระของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที

จุดเด่นของบริการ

 • สะดวกในการบริหารเงิน เพราะบริษัทสามารถรับเงินจากทุกช่องทางของทุกธนาคาร มาสู่บัญชีหลักที่ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และมีทางเลือกที่หลากหลายในการชำระเงิน
 • บริหารจัดการการรับชำระเงินด้วยช่องทางธนาคารที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • ง่ายต่อการกระทบยอดและติดตามการรับชำระ ด้วยการใช้รายงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • มีรายงานการรับชำระเงินผ่านธนาคารเป็นประจำวัน เพื่อสามารถนำไปกระทบยอดลูกหนี้ได้อย่างง่ายดาย
 • รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้
  • บริการรับชำระผ่านเคาน์เตอร์สาขา
  • บริการรับชำระผ่านเครื่อง ATM
  • บริการรับชำระผ่าน LH Bank Speedy (Internet Banking)
  • บริการรับชำระผ่าน M Choice (Mobile Application)
 • ลดงานด้านธุรการ/การเก็บเอกสาร

*หมายเหตุ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครบริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมหรือ หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขอใช้บริการ