• อำนวยความสะดวกสำหรับการฝากเงินสด หรือถอนเงินสดจากบัญชี จำนวนมากเป็นประจำ เพื่อให้ธนาคารนำเงินสดฝากเข้าบัญชี หรือนำเงินสดที่บริษัทได้มีคำสั่งถอนเงินไปยังบริษัท หรือสาขา หรือสถานที่ที่บริษัทกำหนดตามวันเวลาที่ได้ตกลงกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด ณ สาขาของบริษัท และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสาขาธนาคารเพื่อนำฝากหรือเบิกถอน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินสด และเสริมสภาพคล่อง เพราะเงินจะถูกนำฝากเข้าบัญชีหรือถอนออกจากบัญชีตามกำหนดเวลาที่แน่นอน
  • สะดวกในการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชี โดยใช้ข้อมูลจากธนาคาร