• บริการสำหรับผู้ซื้อ ในการชำระเงินค่าสินค้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ (B/C) ที่ผู้ขายในต่างประเทศรวบรวมเอกสารทางการค้าจัดส่งให้กับผู้ซื้อผ่านธนาคาร เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับมอบเอกสาร
 • ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขาย ส่งมอบเอกสารทางการค้าผ่านธนาคารผู้ขายมายังธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์*เพื่อให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการรับมอบเอกสาร
 • ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเมื่อได้รับตั๋วเงินเรียกเก็บพร้อมแจ้งเงื่อนไขการรับเอกสาร โดยทั่วไปเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • ชำระเงินเพื่อขอรับเอกสาร (Documents against Payment: D/P)
  • รับรองตั๋วแลกเงินเพื่อขอรับเอกสาร (Documents against Acceptance: D/A)

*"สำนักปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 6 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120"

(SWIFT CODE : LAHRTHB2)

จุดเด่นของบริการ

 • รองรับตั๋วเงินเรียกเก็บที่ส่งมาจากธนาคารผู้ขาย ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรทั่วโลก
 • บริการแจ้งตั๋วเงินเรียกเก็บให้ผู้ซื้อทราบทันที เพื่อการรับมอบเอกสารและสามารถนำไปออกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • มั่นใจได้รับเอกสารทางการค้าครบถ้วนแน่นอน ด้วยวิธีการส่งเอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคาร
 • สะดวก รับเอกสารด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
 • คล่องตัวสูง สามารถบริหารช่วงเวลาในการชำระค่าสินค้า และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน